Oferta

Spółki prawa handlowego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do bilansu).
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy ze sprawdzonym przez nas lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i/lub rejestracja w odpowiednich urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS),
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m. in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,
 • obsługa kontroli podatkowych US i Inspekcji Pracy, ZUS i pozostałych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • sprawozdawczość dla zagranicznych udziałowców dla celów sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego,
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez jednostkę,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego itp.
 • tworzenie - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych) oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi, a faktycznie wykonanymi,
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanym.
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnątrzzakładowych,